Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-1.jpg

Risicomanagement in het onderwijs.

Risicomanagement vraagt ook bij onderwijsinstellingen steeds meer aandacht. De Commissie Don (2009) wees in haar rapportage bijvoorbeeld op het grote belang van adequaat en effectief risicomanagement. Ook diverse governancecodes benadrukken de noodzaak van risicomanagement.

Risicomanagement is bedoeld om risico's ten aanzien van het realiseren van doelstellingen tijdig te onderkennen. Zo kan de instelling, waar nodig, maatregelen nemen om schadelijke effecten die voortvloeien uit de risico's zoveel mogelijk te verminderen.

Risico's zijn kansen op gebeurtenissen die een nadelig effect hebben op het behalen van de doelstellingen. Bij het ‘incalculeren' van risico's spelen twee elementen een hoofdrol: kans en impact. De kans zegt iets over de waarschijnlijkheid dat een risico zich kan voordoen. De impact geeft de waarschijnlijke omvang van het gevolg weer als het risico zich voordoet. Zowel kans als impact zijn niet betrouwbaar te bepalen. Onzekerheid is het handelsmerk van risico's.

Er bestaan inmiddels veel theorieën met betrekking tot risicomanagement. Alle theorieën beogen een gestructureerde werkwijze om risico's in te schatten, om vervolgens maatregelen om de risico's te beheersen te kunnen nemen. Een belangrijk theoretisch model is dat van COSO. Deze Amerikaanse organisatie houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van een gestructureerde methode voor de beheersing van bedrijfsprocessen, waarbij risicomanagement een belangrijke peiler is. COSO heeft een raamwerk opgesteld dat inmiddels door veel organisaties wordt gebruikt. Dit is het ERM-model. ERM staat hierbij voor Enterprise Risk Management. Behalve het COSO-model zijn er ook andere methodes voor risicomanagement. Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied is de introductie van ISO 31000. Deze ISO-norm stoelt overigens voor een groot deel op de ideeën van COSO. Vanwege de sterke integratie met bestuurlijke en beheersmatige processen heeft Van Ree Accountants voor de ERM-methodiek van COSO gekozen.

COSO heeft haar zienswijze op interne beheersing samengevat in een kubus. Ook wel aangeduid als de ERM-kubus. Op het eerste gezicht komt deze wat onoverzcihtelijke over: waar te beginnen? COSO onderscheidt in de kubus drie dimensies. In de eerste dimensie worden de verschillende activiteiten binnen de interne beheersing weergegeven, zoals de interne omgeving, doelstellingen, identificatie van gebeurtenissen etc. De tweede dimensie betreft de soorten doelstellingen die binnen de organisatie te onderkennen zijn: strategisch, operationeel, rapportage en naleving. De derde dimensie betreft de uitsplitsing naar bedrijfsonderdeel.
Het gaat voor deze website te ver om het hele COSO-model uit te werken.

Om voor onderwijsinstellingen risicomanagement praktisch uitvoerbaar te maken heeft Van Ree Accountants de RMToolbox ontwikkeld. Het COSO-model diende als vertrekpunt voor de toolbox, maar het instrument is ook te gebruiken bij andere modellen voor risicomanagement zoals de Balance Score Card. Bent u geïnteresseerd in risicomanagement voor uw organisatie? Neem dan contact op met een van onderstaande adviseurs.

Voor meer informatie over risicomanagement bij onderwijsinstellingen verwijzen wij u naar de presentatie van ons seminar ‘Praktisch risicomanagement'.

Uw contactpersonen.

Alphen aan den Rijn
accountant Alphen aan den Rijn Jaap Bergman

drs. J. (Jaap) Bergman RA
(0172) 78 21 30

Barneveld
accountant Barneveld Marien Rozendaal

M.A. (Marien) Rozendaal RA
(0342) 40 85 08

Geldermalsen
accountant Geldermalsen Johan Berkouwer

J. (Johan) Berkouwer RA MSc
(0345) 58 90 00