Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-2.jpg

Controle jaarrekening.

Op grond van wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de diverse onderwijswetten (WPO, WVO, WEB, WHW) moet een accountant jaarlijks de jaarrekening van onderwijsinstellingen controleren. Van Ree Accountants verzorgt voor veel onderwijsinstellingen deze controle.

Het doel van onze controlewerkzaamheden is: een onafhankelijk en onpartijdig oordeel geven over de getrouwheid van de jaarrekening en de bekostigingsgegevens. Dit oordeel is belangrijk voor zowel interne gebruikers (directie/college van bestuur en bestuur/raad van toezicht) als externe gebruikers. Van Ree Accountants streeft naar een goed evenwicht tussen enerzijds onze rol als onafhankelijk accountant en anderzijds onze rol als sparringpartner van de directie.

Bij onze controle hanteren we het uitgangspunt dat elke organisatie, en daarmee ook elke opdrachtgever, uniek is. Dit betekent dat wij op basis van risicoanalyse voor iedere cliënt een specifiek controleplan maken en dat wij bij onze controle accenten leggen op die gebieden waar de meeste risico's worden gelopen. Naast branchespecifieke risico's en specifieke aan de organisatie verbonden risico's, speelt vooral ook de mate waarin een organisatie maatregelen treft om deze risico's te verkleinen een belangrijke rol.

Bij onze controle maken wij gebruik van interne en externe benchmarks. Deze controleaanpak garandeert een optimale efficiency en effectiviteit, met een grote toegevoegde waarde. Van Ree Accountants hanteert het controleprotocol van het ministerie van OCW als uitgangspunt. Mede in dat kader besteden wij ook aandacht aan de rechtmatigheid van uitgaven en de naleving van subsidievoorwaarden.

Bij de uitvoering van onze controle maken wij gebruik van de meest actuele controlesoftware. Onze dossiers zijn volledig digitaal.

Wij rapporteren onze bevindingen in een accountantsverslag/managementletter. Daarin gaan wij onder andere in op uw financiële positie, de administratieve organisatie en interne beheersing, verslaggevingsaspecten, rechtmatigheidaspecten en actuele ontwikkelingen in het onderwijs en de wet- en regelgeving die voor u van belang zijn.

Uw contactpersonen.

Alphen aan den Rijn

drs. J. (Jaap) Bergman RA
(0172) 78 21 30

Alphen aan den Rijn

drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA
(0172) 78 21 30

Barneveld

M.A. (Marien) Rozendaal RA
(0342) 40 85 08

Barneveld
accountant Barneveld Albert-Jan van Ginkel

J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc

(0342) 40 85 08

Barneveld

drs. W. (Wim) van Dijk RA
(0342) 40 85 08

Zwolle
accountant Zwolle Rutger van der Weerd

R. (Rutger) van der Weerd RA MSc

Geldermalsen
accountant Geldermalsen Klaas Hille

drs. K.H. (Klaas) Hille RA
(0345) 58 90 00

Geldermalsen

J. Berkouwer RA MSc
(0345) 58 90 00

Geldermalsen
accountant Geldermalsen Leon van der Vliet

drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA
(0345) 58 90 00