Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-5.jpg

Accountants met een frisse kijk op onderwijsinstellingen.

Het aansturen van een onderwijsinstelling vraagt meer dan ooit om adequaat management en om ondernemerschap. Decentralisatie en deregulering brengen nieuwe beleidskeuzes in beeld. Uitdagend, maar niet vrijblijvend. U heeft binnen de wettelijke kaders veel vrijheid. Door steeds toenemende verantwoordelijkheden moet uw organisatie aan hoge eisen voldoen.

Financiële verantwoording vereist daarom een goede organisatie, waar interne beheersing, horizontale verantwoording en good governance alle aandacht krijgen. Het vereist, kortom, een frisse kijk op cijfers.

Voor veel onderwijsinstellingen verzorgen wij de controle van de jaarrekening, van de bekostigingsgegevens en van de verantwoordingen van projectsubsidies. Wij richten ons niet alleen op controle, maar komen ook graag met ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor vernieuwing van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of op het gebied van risicomanagement. Onze proactieve benadering typeert onze aanpak.

Actueel.

Vordering transitievergoeding

De Eerste Kamer heeft Op 10 juli 2018 een wet aangenomen waarin wordt geregeld dat werkgevers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees meer...

Handreiking bestuursverslag

Naar aanleiding van de pilot bestuursverslag waaraan veel onderwijsinstellingen hebben deelgenomen, heeft een kerngroep, bestaand uit vertegenwoordigers vanuit het veld, de accountancysector i.c. de Raad voor de Jaarverslaggeving, DUO, de inspectie en het ministerie van OCW de afgelopen tijd hard gewerkt aan een handreiking voor het opstellen van een “gefocust” en compact bestuursverslag.

Lees meer...

Stappenplan verantwoording besteding werkdrukmiddelen

Om de werkdruk te verlichten, hebben de sociale partners en het kabinet op 9 februari 2018 het zogenoemde werkdrukakkoord gesloten. Voor het schooljaar 2018-2019 heeft elke school hiervoor  een bedrag van € 155,55 per leerling ontvangen. Voor het schooljaar 2021-2022 kan dit bedrag

Lees meer...

Aanpassing Regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016

De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is gewijzigd. Door deze wijziging wordt voor de definitie van het begrip ‘lidstaat’ aangesloten bij andere wet- en regelgeving door een uniforme definitie te hanteren. Daarnaast wordt een omissie betreffende het aangaan van leningen in de regeling gecorrigeerd. Vooral de laatste aanpassing is van belang.

Lees meer...

Aanpassing Wet normering topfunctionarissen

De bezoldigingsmaxima in de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren worden geïndexeerd. Ook zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer...