Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-4.jpg

Accountants met een frisse kijk op onderwijsinstellingen.

Het aansturen van een onderwijsinstelling vraagt meer dan ooit om adequaat management en om ondernemerschap. Decentralisatie en deregulering brengen nieuwe beleidskeuzes in beeld. Uitdagend, maar niet vrijblijvend. U heeft binnen de wettelijke kaders veel vrijheid. Door steeds toenemende verantwoordelijkheden moet uw organisatie aan hoge eisen voldoen.

Financiële verantwoording vereist daarom een goede organisatie, waar interne beheersing, horizontale verantwoording en good governance alle aandacht krijgen. Het vereist, kortom, een frisse kijk op cijfers.

Voor veel onderwijsinstellingen verzorgen wij de controle van de jaarrekening, van de bekostigingsgegevens en van de verantwoordingen van projectsubsidies. Wij richten ons niet alleen op controle, maar komen ook graag met ideeën voor verbetering. Bijvoorbeeld voor vernieuwing van uw administratieve organisatie en interne beheersing, of op het gebied van risicomanagement. Onze proactieve benadering typeert onze aanpak.

Actueel.

Pilot bestuursverslag

Zoals reeds in de Verantwoordingsronde 2017 door het ministerie van OCW is aangekondigd, gaat zij na de zomervakantie aan de slag met vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen om te komen tot een handreiking voor een compacter en functioneel ‘need-to-know’ bestuursverslag dat voor alle stakeholders goed werkbaar is.

Lees meer...

Aanpassingen FSR-verantwoording HO

In juli 2007 is het zogeheten SiSa-Convenant gesloten tussen een aantal ministeries en de VSNU. In dit convenant zijn waarin afspraken vastgelegd om te komen tot een lastenreductie bij de toekenning en de verantwoording van doelsubsidies die de universiteiten ontvangen van de ministeries van OCW, EL&I, EZ en Financiën.

Lees meer...

Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen

Wat mag een bekostigde onderwijsinstelling aan private activiteiten uitvoeren? Overheidsgeld dat voor het onderwijs bestemd is mag niet weglekken en onderwijsgeld mag ook geen oneerlijke concurrentie veroorzaken. Daarom bestaat er al langer wet- en regelgeving voor private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen.

Lees meer...

Fiscale regels uitwisselen personeel in IKC's onder de loep

Er komt deze kabinetsperiode nog een werkgroep die de fiscaal-juridische houdbaarheid gaat toetsen van de modellen die de integrale kindcentra (IKC) hanteren voor de btw-afdracht bij het uitwisselen van personeel. Die toezegging deed de minister van Sociale Zaken in juni 2017 aan de Tweede Kamer in het overleg over kinderopvang.

Lees meer...

Verbetering governance en verantwoording passend onderwijs

Doordat scholen onvoldoende de koppeling leggen tussen ingezet beleid en bereikte resultaten, kan de Tweede Kamer haar controlerende taak niet optimaal uitvoeren. De lumpsumfinanciering als zodanig staat daarmee niet ter discussie, maar de verantwoording moet beter. Dit is het standpunt van een (groot) aantal fracties in de Kamer, zo bleek tijdens het verantwoordingsdebat over het onderwijs op 21 juni 2017.

Lees meer...

Algemene verordening gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Lees meer...